Spring naar content

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STRND Besloten Events

Artikel 1 Definities
1. Strand Binnen B.V., hierna STRND, is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt het volledig organiseren van recreatieve activiteiten, (bedrijfs)feesten en evenementen, alsmede het bieden van een huurbare evenementenlocatie waarbij Klant zelf het evenement organiseert, eventueel in samenwerking met STRND.

2. Onder STRND wordt tevens begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers.

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van STRND, zoals genoemd in artikel 1.5.

4. In de Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen STRND en Klant, een en ander in meest ruime zin.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door STRND en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, inhoudende de organisatie van (bedrijfs)feesten, evenementen en activiteiten of een deel daarvan, alsmede alle andere door STRND ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.

6. In de Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.strandbinnen.nl en www.strnd.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en STRND gesloten Overeenkomsten waarbij STRND Diensten aanbiedt of levert of voornemens is Diensten aan te bieden of leveren.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met STRND overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde opdrachten van Klant en op gewijzigde offertes van STRND.

Artikel 3 Identiteit van STRND
1. STRND is bij de KvK geregistreerd onder nummer 66371015 en draagt btw-identificatienummer NL856519054B01. STRND is statutair gevestigd aan de Tramsingel 48 (4814 AC) te Breda en kantoorhoudende aan de Slingerweg 76 (4814 AZ) te Breda.

2. STRND is per e-mail te bereiken via info@strnd.nl, middels de website www.strnd.nl en telefonisch op 076 76 76 002.

Artikel 4 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding tussen STRND en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen STRND en haar Klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Zeeland-West-Brabant.

Besloten Events

Artikel 5 Offerte en Overeenkomst
1. Alle offertes van STRND zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. De Overeenkomst tussen Klant en STRND komt tot stand doordat STRND een bevestiging verstuurd. Vanaf dat moment kan de boeking alleen nog middels annulering worden teruggedraaid, zoals genoemd in artikel 11.

3. Als STRND een bevestiging van het ondertekende voorstel en/of de offerte naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. STRND kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de bevestiging van STRND, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij STRND deze alsnog schriftelijk bevestigt.

Artikel 6 Uitvoering van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en zal van rechtswege eindigen bij voltooiing van de Diensten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. STRND zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

3. STRND heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. STRND kan gebruik maken van partnerbedrijven. Hiervoor geldt dat deze zich moeten houden aan de geldende regelgeving van STRND. Wat betreft de uitvoering van activiteiten door partnerbedrijven, gelden de eigen regels en voorwaarden van de partnerbedrijven. STRND raadt aan deze op te vragen alvorens deel te nemen. STRND is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit activiteiten die bij of door partnerbedrijven zijn gedaan.

5. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan STRND aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan STRND worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan STRND zijn verstrekt, heeft STRND het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

6. Indien STRND of een door haar ingeschakelde derde bij de uitvoering van haar Diensten gebruikmaakt van emballage, alsmede al het andere materiaal dat zij nodig acht, is Klant gehouden daarmee zorgvuldig om te gaan.

7. Indien Klant en/of een derde materiaal van STRND of een door haar ingeschakelde derde vernielt of op een andere wijze schade toebrengt of indien sprake is van diefstal, is zij gehouden de daaruit ontstane schade aan STRND te vergoeden.

8. Het minimaal aantal deelnemers is per Dienst verschillend, zoals vermeld op de Website. Indien je als Klant met minder dan het minimale aantal personen bent, is Klant alsnog gehouden te betalen voor het minimale aantal personen.

9. STRND verzorgt de gehele catering inclusief dranken. Klant is niet gerechtigd eigen cateraars en/of voedselwaren mee te nemen.

10. STRND verzorgt tevens alle technische aspecten. Klant is niet gerechtigd gebruik te maken van eigen technische (hulp)middelen, in welke zin dan ook.

11. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant STRND hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. STRND dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 7 Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zoals een wijziging in het personenaantal, zullen STRND en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2. Een wijziging van de datum en/of het tijdstip waarop de uitvoering van de Dienst zou plaatsvinden geldt als een annulering. Artikel 11 is in dat geval van toepassing.

3. Wijziging van het aantal personen is mogelijk tot veertien (14) dagen voor de dag van uitvoering van de Dienst. Ingeval een wijziging tot minder personen dan aanvankelijk opgegeven leidt geldt bovendien een maximum afwijkpercentage van 10%. Nadien is een wijziging in het aantal personen niet meer mogelijk, tenzij STRND daarmee schriftelijk instemt. Indien er op de dag van uitvoering van de Dienst meer personen verschijnen dan vooraf is overeengekomen, dan kan STRND – naar haar keuze – extra personen weigeren of per extra persoon een extra prijs aan Klant factureren.

4. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende factuur gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

5. STRND altijd gerechtigd om naar eigen inzicht een verzoek tot wijziging of aanvulling te weigeren of het verzoek tegen vergoeding van aanvullende kosten, al dan niet gedeeltelijk, te aanvaarden.

6. Het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van STRND op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

7. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen STRND en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

8. Tevens is STRND gerechtigd onder onvoorziene omstandigheden de geboekte Dienst(en) te wijzigen. STRND zal altijd proberen een alternatief te bieden dat zoveel mogelijk lijkt op hetgeen dat is geboekt. Indien Klant zich niet kan vinden in de wijziging dan zal STRND het (reeds) door Klant betaalde bedrag terugbetalen.

Artikel 8 Tijden
1. De begin- en eindtijden van de door Klant bestelde Dienst(en) worden altijd vooraf vastgelegd. Bij te laat arriveren zal dit van de vastgelegde tijd afgaan.

2. STRND behoudt zich het recht voor om een Dienst indien nodig later te laten starten dan gepland.

3. STRND kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de starttijden van haar partners die gebruik maken van de locatie van STRND. De Klant zal zelfstandig tot een oplossing moeten komen met het partnerbedrijf. Indien geen akkoord wordt bereikt kan STRND worden ingeschakeld als bemiddelaar om het geschil zo nodig op te lossen.

4. Klant zorgt ervoor dat zij en de aan Klant toebehorende derden STRND hebben verlaten binnen 30 minuten na de eindtijd., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit is noodzakelijk in verband met tijdige afbouwwerkzaamheden en de start van opbouwwerkzaamheden voor een volgend event. Ingeval Klant en de aan haar toebehorende derden STRND niet binnen de gegeven tijd hebben verlaten, dan is Klant een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan STRND van EUR 2.500,-. Deze boete geldt onverminderd de overige rechten van STRND, waaronder het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 9 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. STRND is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat STRND goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.

2. Voorts is STRND bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van STRND op Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien STRND de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit wet en Overeenkomst.

4. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is STRND gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het STRND vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van STRND op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6. Artikel 9.1 tot en met 9.5 kunnen ook worden ingeroepen door Klant indien zij van mening is dat STRND tekortschiet in de nakoming van deze Overeenkomst. Klant dient hiervan schriftelijk melding te doen bij STRND. Tevens dient Klant STRND eerst in gebreke te stellen alvorens zij de Overeenkomst kan ontbinden, tenzij ingebrekestelling redelijkerwijze niet kan worden vereist.

7. Ingeval van ontbinding zullen reeds verrichte betalingen aan STRND geen voorwerp zijn van ongedaan making. Bedragen die STRND vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 10 Kosten, honorering en betaling
1. Alle genoemde bedragen in de offertes en factuur zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. STRND heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave of op de Website te herstellen.

3. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan STRND mede te delen.

4. STRND stuurt een factuur aan Klant voor de verschuldigde bedragen, vergezeld van een specificatie. De
betaaltermijn voor alle bedragen die Klant aan STRND verschuldigd is bedraagt 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij STRND schriftelijk anders heeft vermeld.

5. STRND is gerechtigd een aanbetaling te vragen van Klant, welke aanbetaling, naar keuze van STRND, kan bestaan uit een deel van of het volledige boekingsbedrag. Klant zal daarvoor een factuur ontvangen, welke factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan zal dienen te zijn, tenzij STRND schriftelijk anders heeft vermeld.

6. STRND heeft het recht het boekingsbedrag te wijzigen als gevolg van op het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst voor STRND onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen kostenstijgingen,
prijsverhogingen van toeleveranciers, veranderingen in de werkzaamheden of een wijziging van de Diensten. Dergelijke wijzigingen worden doorbelast.

7. Klant is niet gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van enige betalingsverplichting, noch tot beslaglegging onder zichzelf.

8. Eventuele verrekeningen als gevolg van wijzigingen of extra personen, moeten worden voldaan op een wijze en binnen een termijn zoals door STRND bepaald.

9. Indien Klant een factuur niet tijdig betaalt of nalaat de aanbetaling tijdig te voldoen, is STRND gerechtigd om iedere verdere uitvoering van de Overeenkomst te weigeren totdat betaling heeft plaatsgevonden. STRND is nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten van Klant of derden als gevolg van een dergelijke weigering.

10. Indien STRND een bedrag moet terugbetalen dan zal dit binnen veertien (14) dagen na schriftelijke bevestiging dat STRND een bedrag zal restitueren, middels bankoverschrijving aan Klant geschieden.

11. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

12. Indien STRND besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs
gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 11 Annulering
1. De Klant kan de opdrachtbevestiging annuleren door een schriftelijke kennisgeving aan STRND via info@strnd.nl en kan tevens per telefoon worden gedaan te bellen naar 076 767 6002.

2. STRND brengt voor een annulering de volgende kosten in rekening:
a. Bij een annulering tot 7 dagen voorafgaande aan de dag dat de Dienst zal plaatsvinden dient 50% over
het totale boekingsbedrag te worden betaald.
b. Bij een annulering tussen 4 en 7 dagen voorafgaande aan de dag dat de Dienst zal plaatsvinden dient
70% over het totale boekingsbedrag te worden betaald.
c. Bij een annulering 3 dagen of minder voorafgaande aan de dag dat de Dienst zal plaatsvinden dient
100% over het totale boekingsbedrag te worden betaald.

3. Indien geen boekingsbedrag maar een bargarantie is opgenomen, gelden dezelfde voorschriften en percentages als genoemd in artikel 11.2. Annulering geschiedt dan over de bargarantie.

4. Indien Klant op het door haar verstuurde annuleringsbericht niet binnen achtenveertig (48) uur een bevestiging van annulering ontvangt, dient Klant zo spoedig mogelijk telefonisch contact op te nemen met STRND.

5. Is uitvoering van een Dienst eenmaal begonnen dan kan er niet meer worden geannuleerd en zal geen restitutie plaatsvinden.

6. Ingeval STRND op het moment van annuleren reeds kosten is verschuldigd aan derden, zoals aan toeleveranciers, in verband met uitvoering van de Overeenkomst, dan zal STRND deze kosten volledig doorbelasten aan Klant.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. STRND is niet aansprakelijk indien Klant onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.

2. Indien STRND aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar toerekenbaar tekortschieten van STRND’s verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. De aansprakelijkheid van STRND wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door STRND gesloten verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van STRND beperkt tot het door Klant in het kader van de Overeenkomst betaalde bedrag.

3. Alle aanspraken van de Klant wegens tekortschieten aan de zijde van STRND vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij STRND binnen een redelijke termijn, nadat de Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

4. STRND is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. STRND is niet aansprakelijk voor letselschade door gebruik van de Diensten, zowel direct als indirect, van welke aard ook en ontstaan door welke oorzaak dan ook. Deelname aan een Dienst geschiedt op eigen risico.

6. STRND is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van zaken van Klant en/of een derde. Het eventueel in bewaring nemen van vorenbedoelde zaken geschiedt uitsluitend voor risico van Klant en de bij haar behorende derden.

7. STRND is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.

8. De Klant vrijwaart STRND voor aanspraken van derden die verband houden met de Diensten.

9. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van STRND.

10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van STRND, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van STRND zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van STRND of haar leveranciers alsmede enige andere wanprestatie van leveranciers en/of ingeschakelde derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal STRND overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die STRND heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Veiligheidsvoorschriften en huisregels
1. Indien STRND of een door haar ingeschakelde derde van mening is dat in het belang van de veiligheid een Dienst geen doorgang kan vinden, althans dat wijzigingen in het programma noodzakelijk zijn, is zij gerechtigd te allen tijde de Dienst af te gelasten dan wel de benodigde wijzigingen door te voeren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. STRND of een door haar ingeschakelde derde is gerechtigd toegang, dan wel deelname aan de Dienst te weigeren indien zij dit noodzakelijk acht met betrekking tot de veiligheid, capaciteit, openbare orde, de dreiging van het ontstaan van schade of hinder, alsmede elke andere reden die in verband staat met het hiervoor genoemde.

3. Klant en derden zijn verplicht de door STRND opgestelde veiligheidsmaatregelen op te volgen, alsmede
maatregelen en/of voorschriften die van overheidswege zijn gesteld, en zullen zich onthouden van gedrag dat Klant en/of de derde of andere bezoekers in gevaar kan brengen.

4. Aan Klant toebehorende derden onder invloed van alcohol en/of andere verdovende middelen, kunnen toegang tot de locatie of de Dienst ontzegd worden. Tevens is wapenbezit verboden en kan op deze grond ook de toegang tot de locatie of de Dienst ontzegd worden. Dit ontslaat Klant niet van haar betalingsverplichtingen.

5. Indien Klant en/of derden handelen in strijd met het hiervoor genoemde of zich anderszins misdragen, is STRND of een door haar ingeschakelde derde gerechtigd de betreffende personen te verwijderen, zonder dat STRND gehouden is tot vergoeding van enige schade.

6. Het is Klant en aan haar toebehorende derden niet toegestaan om eigen etens- en/of drinkwaren meet nemen.

7. Het is Klant en aan haar toebehorende derden niet toegestaan om eigen muziek mee te nemen. Tevens is het niet toegestaan om muzieknummers aan te vragen, tenzij dit vooraf is overeengekomen met Klant.

8. Indien consumptiemunten worden uitgegeven, bedraagt de waarde van een door STRND uitgegeven
consumptiemunt €2,70 (zegge: twee euro zeventig) per munt. Munten kunnen worden betaald per pin of
contant. Gekochte consumptiemunten kunnen uitsluitend worden ingewisseld tegen voedsel en dranken en kunnen niet worden ingewisseld tegen contanten of andere vormen van geld, ook niet na afloop van de Dienst. De consumptiemunten zijn geldig voor de periode zoals aangegeven op de consumptiepunt. Van deze regeling kan schriftelijk worden afgeweken.

9. Het is Klant en aan haar toebehorende derden niet toegestaan om een eigen invulling te geven aan de spellen. Klant en aan haar toebehorende derden zijn gehouden de voorgeschreven richtlijnen omtrent de uitvoering van het spel te volgen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10. Het is Klant en aan haar toebehorende derden niet toegestaan eigen versieringen mee te brengen, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Tevens zijn confetti, serpentines en wensballonnen niet toegestaan.

11. Het is Klant en aan haar toebehorende derden niet toegestaan om spullen achter te laten na uitvoering van de Diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12. Klant en de aan haar toebehorende derden dienen zich te houden aan alle door STRND vastgestelde huis- en gedragsregels en/of de aanwijzingen van (medewerkers van) STRND en/of de door STRND ingeschakelde beveiligers en/of EHBO’ers op te volgen. Indien Klant of de aan haar toebehorende derden de huis- en gedragsregels overtreedt of weigert de aanwijzingen op te volgen, is STRND gerechtigd om de Overeenkomst en daarmee de Diensten onmiddellijk (zonder verder aankondiging) te beëindigen dan wel (naar keuze van STRND) aan klant toebehorende derden de toegang te weigeren of te verwijderen van de locatie, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding. Klant blijft in dat geval het volledige tarief verschuldigd.

13. Klant staat volledig in voor naleving van het in artikel 14.12 bepaalde door aan haar toebehorende derden en zorgt dat zij op de hoogte zijn van de huis- en gedragsregels. Een overtreding van een aan Klant toebehorende derde wordt tevens geacht een overtreding van Klant te zijn.

14. Eventuele boetes die aan STRND worden opgelegd in verband met overtreding door Klant of aan Klant
toebehorende derden van de huis- en gedragsregels worden volledig doorbelast aan Klant, onverminderd het recht van STRND om volledige schadevergoeding te vorderen.

15. Indien Klant en/of aan Klant toebehorende derden handelen in strijd met dit artikel of zich anderszins misdragen, is Klant gehouden een boete van vijfhonderd (500) euro te betalen, voor elke geconstateerde overtreding, binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur, zulks met een maximum van vijftigduizend (50.000) aan totaalaantal boetes, onverminderd het recht van STRND op volledige schadevergoeding.

Artikel 15 Alcoholbeleid
1. Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan personen onder de 18 jaar. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen onder de 18 jaar is verboden. Personen boven de 18 jaar mogen alcoholhoudende drank drinken, maar met mate.

2. Aan Klant toebehorende derden moeten zich kunnen identificeren met een geldig identificatiebewijs (ID). Na identificatie worden polsbandjes verstrekt aan personen onder de 18 jaar, zodat duidelijk is dat aan hen geen alcoholhoudende drank mag worden verstrekt. Polsbandjes zijn persoonsgebonden en het is niet toegestaan deze te verwijderen tijdens het event. De consequenties van het verwijderen en overtreden van het alcoholbeleid worden zoveel als redelijkerwijs mogelijk medegedeeld aan Klant en de aan Klant toebehorende derden.

3. Het is Klant en de aan Klant toebehorende derden niet toegestaan zelf (alcoholhoudende) drank mee te nemen. Voordat het event en de locatie wordt betreden kan bovendien steekproefsgewijs worden getest of de aan Klant toebehorende derden niet van tevoren hebben ingedronken. Dit kan getest worden door middel van het inzetten van blaastesten. De aan Klant toebehorende derden zijn verplicht hieraan mee te werken. Voor personen onder de 18 jaar geldt de norm van 0,0 promille en voor personen boven de 18 jaar 0,5 promille. Weigert een aan Klant toebehorende derde mee te werken of wordt vastgesteld dat het promillage te hoog is, dan kan de toegang geweigerd worden.

4. Het is niet toegestaan dat personen boven de 18 jaar alcoholhoudende drank kopen of krijgen en dit doorgeven aan personen onder de 18 jaar. Bij overtreding zullen de betreffende personen verwijderd worden van het event of de locatie, tenzij STRND vaststelt dat een waarschuwing volstaat. STRND is bij overtreding gerechtigd andere maatregelen te nemen, waaronder de maatregelen die zijn genoemd in artikel 14.12.

5. Personen die dronken zijn of agressief dan wel normafwijkend gedrag vertonen worden verwijderd, tenzij een waarschuwing naar het oordeel van STRND of door haar ingeschakelde derden volstaat. Barpersoneel mag weigeren om alcoholhoudende drank te schenken aan personen die ouder zijn dan 18 jaar die dergelijk gedrag vertonen. Er wordt in geen geval alcoholhoudende drank verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

6. De vaststelling van een overtreding van het alcoholbeleid geschiedt door STRND of door haar aangewezen derden en levert als uitgangspunt bindend bewijs op van de overtreding. Het is Klant toegestaan tegenbewijs te leveren.

7. Klant staat volledig in voor de naleving van het alcoholbeleid door de aan haar toebehorende derden. Een overtreding van een aan Klant toebehorende derde of bezoeker van de Dienst wordt tevens geacht een
overtreding van Klant te zijn.

8. Indien STRND als gevolg van een overtreding wordt geconfronteerd met maatregelen van derden, dan is STRND gerechtigd de daardoor ontstane kosten en schade volledig aan Klant door te belasten. Klant vrijwaart STRND voor alle kosten en schade die een gevolg zijn van een overtreding. Het in dit artikel bepaalde geldt onverminderd het recht van STRND om volledige schadevergoeding te vorderen.

9. Artikel 14.14 en 14.15 zijn van overeenkomstige toepassing op het bepaalde in dit artikel 15.

Artikel 16 Intellectuele Eigendom
1. STRND behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. De in het kader van de Overeenkomst door STRND of door een derde partij voor STRND gemaakte foto’s, een en ander in meest ruime zin, blijven eigendom van STRND, ongeacht of deze aan Klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

3. Klant erkent hierbij dat het merk STRND en Strand Binnen, het logo, de huisstijl, de Website, het concept van STRND, programmavoorstellen voor de Diensten en spelelementen die worden gebruikt of ingezet door STRND tot het intellectuele eigendom van STRND behoren en eigendom blijven van STRND. Klant is niet gerechtigd tot verveelvoudiging of openbaarmaking hiervan, tenzij STRND schriftelijk daarmee heeft ingestemd.

4. Het is Klant niet toegestaan tekens te verwijderen die verwijzen naar het intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten van STRND. Klanten mogen niet de technische maatregelen omzeilen of manipuleren die door STRND of derden op de Website zijn geplaatst voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.

5. Voor iedere inbreuk op het in dit artikel bepaalde verbeurt Klant een onmiddellijk opeisbare boete aan STRND van €25.000,-, vermeerderd met een bedrag van €2.500,- per dag die de inbreuk voortduurt, met een maximum van €100.000,-. De boete laat het recht van STRND om volledige schadevergoeding te vorderen onverlet.

Artikel 17 Klachten
1. Klant is gehouden om eventuele klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de datum waarop de Dienst heeft plaatsgevonden, schriftelijk te melden aan STRND.

2. Ook klachten omtrent de partnerbedrijven van STRND kunnen aan STRND worden gericht op de wijze zoals beschreven in artikel 17.1.

3. Indien de reclame gerechtvaardigd is, zal STRND samen met Klant in onderhandeling treden om zo tot een passende oplossing te komen.

4. Het reclameren schort de betalingsverplichting niet op, ongeacht de eventuele gerechtvaardigdheid.

Artikel 18 Referentie en registratie
1. Klant heeft geen bezwaar tegen het gebruik van de naam van Klant en de Diensten die STRND voor Klant uitvoert als referentie of voor marketingdoeleinden, zowel offline als online.

2. STRND heeft het recht om (delen van) de uitvoering van de Diensten op beeldmateriaal vast te leggen en dit beeldmateriaal te verveelvoudigen en openbaar te maken, zowel offline als online, alsmede om derden toestemming te verlenen dit materiaal te verveelvoudigen of openbaar te maken. Klant staat ervoor in dat aan haar toebehorende derden, voorzover zij zijn te zien op dit beeldmateriaal, daarmee onvoorwaardelijk hebben ingestemd. Klant vrijwaart STRND voor eventuele aanspraken van aan haar toebehorende derden in dit verband.

Artikel 19 Privacy
1. Partijen zullen, bij het verwerken en delen van persoonsgegevens, voldoen aan de op hen rustende verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 20 Wijzigingen
1. STRND heeft het recht om de Algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de website.

2. Heeft de wijziging heeft tot gevolg dat aan Klant een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de
oorspronkelijke prestatie afwijkt, dan heeft Klant de bevoegdheid Overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde Algemene voorwaarden in werking zullen treden

In good company

STRND staat voor unieke en gedurfde events. Van feestavond tot zakelijk congres en van foodtruck diner tot meerdaags corporate event. Dit alles in onze trots, de rauwe, voormalige Renault-garage die jouw event een unieke uitstraling geeft!